Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 16.06.2017 08:17:45 

STANOVY SPOLKU

 

STANOVY spolku LAUDOVKA

 

Článek I

Název a sídlo

 

 1. Spolek má název LAUDOVKA, z.s., právní poměry spolku se řídí z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění.

 2. Sídlem spolku LAUDOVKA, z.s. je Laudova 1030/3, 163 00 Praha 6 Řepy.

Článek II

Činnosti a účel spolku

 

 1. Hlavní činností a účelem spolku je v  rámci vzdělávání v MŠ Duha (Laudova 1030/3, 163 00 Praha 6 Řepy) a volnočasových aktivit podpora začlenění dětí s postižením a znevýhodněním do běžné společnosti a současně vytváření podmínek pro zapojení rodin těchto dětí do kulturně společenských a sportovních aktivit.

 2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. Vedlejší hospodářskou činností je např. prodej výrobků dětí navštěvujících mateřskou školu Duha.

 

Článek III

Členství

 

 1. Členem může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a chce dobrovolně napomáhat k naplnění činnosti a cílů spolku. Členství nezavazuje k  činnosti ve prospěch spolku. Je možné též čestné členství. Čestný člen není povinen ani platit členské příspěvky.

 2. Členem může být také právnická osoba, kterou zastupuje její statutární orgán, ledaže tato právnická osoba určí jiného zástupce.

 3. Členy se okamžikem registrace občanského sdružení stali členové jeho přípravného výboru.

 4. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek. Výši tohoto příspěvku, jeho splatnost a způsob placení určuje rada spolku.

 5. Spolek nevede seznam členů, pouze jejich evidenci.

 

 

Článek IV

Vznik členství

Členství ve spolku vzniká:

 

 1. pro rodiče dítěte navštěvující mateřskou školu Duha na základě písemné přihlášky a to dnem jejího doručení spolku.

 2. pro ostatní osoby – rozhodnutím rady spolku na základě písemné přihlášky a to ke dni podání přihlášky.

 3. čestné členství ve sdružení vzniká rozhodnutím rady spolku a to dnem přijetí rozhodnutí

 

Článek V

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 

 1. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku radě spolku. Členství zaniká dnem doručení oznámení o vystoupení.

 2. u fyzických osob úmrtím člena spolku

 3. u právnických osob jejím zrušením.

 4. zánikem spolku

 5. nezaplacením členského příspěvku ani přes písemnou výzvu. Členství zaniká ke dni, ke kterému byl naposledy zaplacen členský příspěvek.

 6. rozhodnutím rady spolku na základě rozhodnutí členské schůze a to ke dni, ke kterému členská schůze rozhdonutí přijala

 

Článek VI

Práva a povinnosti člena spolku

 

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku a být informován o činnosti spolku

 2. účastnit se jednání členské schůze

 3. volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů.

 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

 

Člen spolku je povinen:

 1. dodržovat stanovy a ostatní předpisy spolku

 2. chovat se a jednat v souladu s cíli a účelem činnosti spolku

 3. plnit usnesení orgánů spolku

 4. platit členské příspěvky, a to ve výši stanovené radou spolku.

 

Článek VII

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze

 2. Rada spolku

 3. Předseda a místopředseda

 4. Jednatel spolku

 

Ad 1. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

 2. Členskou schůzi svolává předseda spolku. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi a to do 15ti od předchozího zasedání členské schůze. Náhradní členská schůze je pak usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku a usnesení může přijmout nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen starší 18 let a každá právnická osoba má při hlasování jeden hlas. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 4. Předseda spolku je povinen svolat členskou schůzi tehdy, požádá-li o to písemně 1/3 všech členů spolku, a to ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti. Neučiní-li tak, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 5. Zasedání členské schůze se svolává pozvánkou odeslanou na poslední známou adresu člena spolku alespoň 30 dnů přede dnem konání zasedání. Pozvánku lze se stejnými účinky odeslat i na poslední známou emailovou adresu člena spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

 6. Členská schůze schvaluje stanovy a jejich změny; rozhoduje o zániku spolku; rozhoduje o vyloučení člena spolku; volí členy rady spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

 

 

Ad 2. Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními členské schůze. Rada rozhoduji o výši členských příspěvků.

 2. Rada spolku je pěti členná, ze svých členů volí předsedu, místopředsedu a jednatele spolku. Předseda rady je současně předsedou spolku a jeho statutárním orgánem.

 3. Rada spolku odpovídá za hospodaření a účetnictví spolku, předkládá zprávu členské schůzi za uplynulé období a plní úkoly, které jí byly uloženy členskou schůzí

 4. Zasedání rady spolku svolává předseda spolku, schází se podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Rozhodnutí rady spolku jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Ad 3. Předseda a místopředseda

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, je oprávněn jednat jeho jménem a zastupuje ho navenek.

 2. Předseda naplňuje rozhodnutí členské schůze a rady spolku, rozhoduje o běžných záležitostech spolku, připravuje podklady pro jednání rady a členské schůze spolku

 3. Předseda předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

 4. V případě nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou v rozsahu stanoveném členskou schůzí.

 

Ad 4. Jednatel

 1. Jednatel je oprávněn na základě zmocnění činit za spolek běžné právní úkony stanovené radou spolku

 2. Jednatel předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období.

Článek VIII

Hospodaření spolku

 

 1. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a granty, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a příjmy z  hospodářského využití spolkového majetku. Spolek může uzavřít pro finanční zajištění svých aktivit smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou.

 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování a naplňování cíle a činností spolku uvedených v článku II.

 3. Případy majetkové škody, rozsah a její odpovědnost řeší rada spolku.

 

Článek IX

Zánik spolku

 

Zrušení a zánik spolku, jeho likvidace, fůze a rozdělení spolku a další právní vztahy spolku neupravené v těchto stanovách se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

 

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy vstupují v platnost i účinnost dnem zaregistrování Ministerstvem vnitra ČR.

 

V Praze dne 28. května 2014

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist